Офіційний сайт. Матеївецька сільська рада
e-mail: mateivoth@ukr.net	   тел. (03433) 9-21-97          графік роботи: пн-пт 8:00-17:15

ПОРЯДОК надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї

Дата: 28.01.2022 15:51
Кількість переглядів: 289

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2021 р. № 397

ПОРЯДОК
надання допомоги на здобуття економічної
самостійності малозабезпеченої сім’ї

1. Цей Порядок визначає умови надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

комісія ? комісія з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, утворена центром зайнятості;

орган соціального захисту населення — структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міських рад, до складу території яких входять міста обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, — непрацююча працездатна особа з числа членів малозабезпеченої сім’ї у разі її реєстрації як безробітної в установленому порядку, яка виявила бажання отримати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності;

регіональний центр зайнятості обласний, Київський міський центр зайнятості;

уповноважена особа виконавчого органу уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

фінансова допомога — допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, яка є безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою та надається одноразово у безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету непрацюючій працездатній особі із числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності;

центр зайнятості — філія регіонального центру зайнятості, міський, районний, міськрайонний центр зайнятості, де особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, зареєстрована як безробітна.

У цьому Порядку термін “непрацююча працездатна особа” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

3. Витрати на виплату фінансової допомоги відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання (далі ? граничний розмір фінансової допомоги).

4. Уповноважена особа виконавчого органу, орган соціального захисту населення інформує отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, у складі сім’ї яких є непрацюючі працездатні особи, про можливість отримання ними фінансової допомоги.

Орган соціального захисту населення щомісяця до 5 числа подає шляхом обміну в електронній формі списки непрацюючих працездатних осіб, які є членами малозабезпечених сімей із зазначенням періоду, на який призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, з урахуванням результатів превентивної верифікації до центру зайнятості за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання таких осіб.

5. Для сприяння організації підприємницької діяльності центри зайнятості надають особам, які виявили бажання отримати фінансову допомогу та зареєстровані як безробітні, за їх згодою профорієнтаційні послуги, консультації з питань провадження підприємницької діяльності та організовують для них професійне навчання відповідно до законодавства.

Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі професійного навчання.

6. Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, подає:

заяву про надання фінансової допомоги (далі ? заява) за формою згідно з додатком 1;

довідку для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством. Така довідка не подається, якщо центром зайнятості за наявності технічної можливості відомості про особу отримано шляхом інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС;

бізнес-план.

Відповідальність за достовірність зазначених у заяві відомостей про відсутність/наявність фінансових зобов’язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань покладається на особу, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність.

Для підтвердження даних про наявність (відсутність) у особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, обтяжень рухомого та нерухомого майна використовуються відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), які надаються безоплатно центру зайнятості адміністратором Державного реєстру прав.

Заява подається особою до центру зайнятості або за наявності технічної можливості через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

7. Питання надання фінансової допомоги вирішується  комісією.

До складу комісії включаються представники центру зайнятості, уповноважена особа виконавчого органу, представники органу соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДПС, організацій (об’єднань) роботодавців і профспілок (за згодою).

Центр зайнятості для вирішення питання надання особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги готує їх документи для подання на розгляд комісії та інформує у письмовому або електронному вигляді осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, про дату і час проведення засідання комісії не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

8. Рішення про надання особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги або про відмову в її наданні приймається комісією за результатами розгляду бізнес-плану та поданих документів у присутності особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність (за її згодою), та оформляється протоколом.

Рішення про надання фінансової допомоги особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, у тому числі за наявності обтяжень рухомого та нерухомого майна, що належить таким особам на праві приватної власності, незнятої судимості або судимості з відстрочкою виконання вироку, фінансових зобов’язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань приймається комісією з урахуванням конкретних життєвих обставин.

Центр зайнятості надсилає письмове повідомлення про прийняте комісією рішення особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, не пізніше ніж через п’ять робочих днів після його прийняття.

Один раз на квартал на засіданні комісії особи, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, доповідають про провадження ними підприємницької діяльності. Доповідачі на кожне засідання визначаються комісією вибірково.

9. Особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, щодо якої комісією прийнято рішення про надання їй фінансової допомоги, створює юридичну особу чи реєструється як фізична особа ? підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення.

Якщо особа протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийняте комісією рішення не створила юридичну особу чи не зареєструвалася як фізична особа ? підприємець без поважних причин, вона втрачає право на отримання фінансової допомоги. У разі наявності поважних причин  такий строк становить  60 календарних днів.

Поважними причинами продовження строку створення юридичної особи чи державної реєстрації фізичної особи ? підприємця є: хвороба особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, смерть членів її сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють створення юридичної особи чи державну реєстрацію фізичної особи ? підприємця протягом зазначеного строку, що підтверджується відповідними документами.

10. Для надання фінансової допомоги між регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність (за наявності в неї статусу суб’єкта підприємницької діяльності) укладається угода про надання особі, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї (далі ? угода) за формою згідно з додатком 2.

Угода готується центром зайнятості, підписується особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, і центром зайнятості та подається на підпис регіональному центру зайнятості в установленому ним порядку. Разом з угодою подається рішення комісії та визначені пунктом 6 цього Порядку документи.

На дату  укладення угоди повинен  бути чинним правовий статус особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, як члена малозабезпеченої сім’ї. В іншому випадку попередньо прийняте рішення про надання фінансової допомоги скасовується.

В угоді обов’язково зазначаються умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до його розірвання та повернення особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, отриманих коштів фінансової допомоги.

Контроль за виконанням умов угоди здійснює регіональний центр зайнятості/центр зайнятості.

Рішення про дострокове розірвання угоди та повернення коштів фінансової допомоги, отриманих особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, а також рішення про дострокове повернення коштів фінансової допомоги комісія приймає з оформленням протоколу засідання.

11. Для отримання фінансової допомоги на оплату витрат на закупівлю обладнання та матеріалів особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, до центру зайнятості подаються рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, і постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів, які протягом п’яти робочих днів передаються до регіонального центру зайнятості. Такий договір обов’язково повинен містити положення щодо сплати штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання обладнання та матеріалів.

Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів проводиться регіональним центром зайнятості на підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Якщо на момент перерахування коштів на закупівлю обладнання та матеріалів вартість обладнання та матеріалів перевищує зазначену в угоді суму коштів у зв’язку з підвищенням їх вартості, проводиться доплата суми коштів у розмірі, який встановлюється у додатковій угоді, що є невід’ємною частиною угоди, у межах граничного розміру фінансової допомоги.

Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) обладнання та матеріалів у межах граничного розміру фінансової допомоги.

12. Розірвання угоди та повернення отриманих коштів фінансової допомоги відбувається, якщо особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, не виконала або неналежно виконала такі умови:

*протягом 30 календарних днів з дати укладення угоди не подала до центру зайнятості документи, визначені пунктом 11 цього Порядку;

*не провадить підприємницьку діяльність після отримання нею фінансової допомоги;

*понад три місяці має заборгованість із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У разі порушення особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, умов угоди центр зайнятості збирає та подає на розгляд комісії матеріали про виявлені порушення  таких умов.

13. Фінансова допомога повертається однією сумою протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання або достроково ? до закінчення такого строку (в тому числі у випадку розірвання угоди в разі порушення визначених пунктом 12 цього Порядку умов).

Фінансова допомога може повертатися до закінчення трирічного строку з дати її отримання частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості. Строк повернення фінансової допомоги частинами відповідно до графіка не може перевищувати трьох календарних років з дати її отримання.

14. Сума фінансової допомоги, що повертається особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, зменшується на суму сплачених нею податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох років її отримання або за період з дати отримання  такої допомоги до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди.

15. Фінансова допомога не повертається, якщо особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність:

*за трирічний період з дати отримання фінансової допомоги або за період до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди, сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі, що перевищує суму наданої фінансової допомоги;

*у перший рік з дати отримання фінансової допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки.

Рішення про неповернення фінансової допомоги приймається комісією за результатами перевірки виконання особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, умов, зазначених у цьому пункті Порядку.

Фінансова допомога не повертається в разі смерті особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність.

16. Контроль за поверненням фінансової допомоги здійснює регіональний центр зайнятості/центр зайнятості.

Регіональний центр зайнятості/центр зайнятості подає до територіального органу ДПС запит на інформацію про суму сплачених особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, податків, зборів (обов’язкових платежів) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з дати її надання:

на наступний робочий день після закінчення трирічного строку з дати надання фінансової допомоги ? у разі повернення фінансової допомоги після закінчення трирічного строку;

на наступний робочий день після прийняття комісією рішення про дострокове повернення коштів фінансової допомоги ? у разі повернення фінансової допомоги достроково;

щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, за який сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ? у разі повернення фінансової допомоги частинами до закінчення трирічного строку з дати її надання.

Після отримання від територіального органу ДПС інформації про суму сплачених особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, податків, зборів (обов’язкових платежів) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування регіональний центр зайнятості / центр зайнятості визначає суму фінансової допомоги, яка підлягає поверненню, та повідомляє особу, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, про суму фінансової допомоги, яка підлягає поверненню.

У разі неповернення суми фінансової допомоги у строки та в сумі, що зазначені у пунктах 13 і 14 цього Порядку, така сума вважається заборгованістю, для погашення якої регіональним центром зайнятості/центром зайнятості проводиться претензійно-позовна робота.

17. Сума фінансової допомоги не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогосподарства).

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку

____________________________________

(регіональний центр зайнятості)

___________________________________,

(прізвище,  ім’я, по батькові (за наявності) заявника)

___________________________________,

адреса проживання ___________________

___________________________________,

номер телефону _____________________,

електронна адреса  ___________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані
(у разі відмови від прийняття такого номера) ____________________________

ЗАЯВА
про надання фінансової допомоги

Прошу надати фінансову допомогу для організації мною підприємницької діяльності відповідно до Порядку про надання
допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої
сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2021 р. № 397.

Повідомляю про відсутність/наявність

__________________________

 (наявність із зазначенням суми)/відсутність)

фінансових зобов’язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань.

Додатки:

1. Довідка для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством  (довідка не подається, якщо центром зайнятості за наявності технічної можливості відомості про особу отримано шляхом інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС);

2. Бізнес-план.

_______________________

(підпис)

___   ______________ 20____ р.

_____________________

 

Додаток 2
до Порядку

УГОДА
про надання особі, яка виявила бажання провадити
підприємницьку діяльність, фінансової допомоги
на здобуття економічної самостійності
малозабезпеченої сім’ї
(примірна форма)

м. _________

____ _________20__ р.

____________________________________________________________

(найменування регіонального центру зайнятості)

(далі ? cторона 1) в особі  ________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

________________________________________________________________,

керівника або уповноваженої ним особи)

що діє на підставі _______________________________________________,

                                                                   (назва документа центру зайнятості,

________________________________________________________________

найменування філії регіонального центру зайнятості/міського/районного/

________________________________________________________________

міськрайонного центру зайнятості)

(далі ? cторона 2) в особі _________________________________________

      (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника або

________________________________________________________________,

уповноваженої ним особи)

що діє на підставі  _______________________________________________,

      (назва документа центру зайнятості)

та отримувач фінансової допомоги — особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, ______________________________

  (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія (за наявності)

________________________________________________________________

та номер паспорта громадянина України / документа, що підтверджує право на постійне

________________________________________________________________

проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства)

________________________________________________________________

(місце проживання)

(далі — сторона 3) (далі разом ? сторони), уклали цю Угоду про таке.

 

 

 

1. Предмет Угоди

1. Фінансова допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї (далі ? фінансова допомога) є безвідсотковою фінансовою допомогою на поворотній основі для організації підприємницької діяльності  та надається в порядку та на умовах, визначених Порядком надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей” від 21 квітня 2021 р. № 397 (далі ? Порядок), і цією Угодою.

2. Розмір фінансової допомоги за Угодою згідно з рішенням комісії _________________________________________________  (далі ? комісія)

                                                            (назва комісії)

від ___ _______  ___ р. № ___ становить ____________ гривень
 _________ копійок.

    

3. На підставі рішення комісії сторона 1 одноразово надає стороні 3 фінансову допомогу шляхом оплати стороною 1 витрат сторони 3 на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених її бізнес-планом та умовами договору, укладеного між стороною 3 та продавцем обладнання і матеріалів (далі ? витрати на закупівлю обладнання та матеріалів).

4. Фінансова допомога надається в національній валюті згідно з умовами Угоди шляхом безготівкової оплати стороною 1 витрат на закупівлю обладнання та матеріалів сторони 3.

Безготівкова оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів стороною 3 проводиться стороною 1 згідно з документами, наданими для оплати (рахунок-фактура, рахунок, квитанція, накладна тощо) (далі ? документи).

5. Сторона 3 зобов’язується організувати підприємницьку діяльність згідно з бізнес-планом і повернути кошти фінансової допомоги в розмірах і на умовах, визначених Угодою та законодавством.

2. Порядок та умови надання фінансової допомоги

6. Фінансова допомога надається одноразово у безготівковій формі. Сторони розуміють одноразовість надання фінансової допомоги як проведення  стороною 1 оплати витрат на закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для організації підприємницької діяльності  сторони 3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок відповідного продавця обладнання та матеріалів у повному обсязі.

 

7. Фінансова допомога вважається наданою з моменту перерахування стороною 1 коштів фінансової допомоги в сумі, що не перевищує суму, зазначену у пункті 2 цієї Угоди, на розрахунковий рахунок продавця обладнання та матеріалів.

8. Про зміну місця проживання, персональних даних, факт припинення підприємницької діяльності та інші обставини, які можуть вплинути на виконання зобов’язань за Угодою, сторона 3 повинна у письмовій формі повідомити сторону 2 упродовж 10 календарних днів з моменту настання змін для подальшого інформування стороною 2
сторони 1.

3. Порядок та умови повернення фінансової допомоги

9. Фінансова допомога повертається однією сумою протягом
30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її надання, про яке сторона 1 письмово інформує сторону 3.

10. Сторона 3 має право повернути фінансову допомогу достроково однією сумою або частинами відповідно до графіка, погодженого стороною 2.

11. Cума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених стороною 3 податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

12. Фінансова допомога не повертається, якщо:

сума сплачених стороною 3 за період дії цієї Угоди або за період з отримання такої допомоги  до дати її дострокового повернення, в тому числі у разі розірвання Угоди, податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевищує суму наданої фінансової допомоги, визначену пунктом 2 цієї Угоди;

сторона 3 працевлаштовує у перший рік з дати отримання фінансової допомоги не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки
(за направленням сторони 2). У разі звільнення такого працівника до закінчення строку працевлаштування сторона 3 має право працевлаштувати протягом 30 календарних днів на його місце іншу особу за направленням сторони 2 або повинна повернути фінансову допомогу на умовах, передбачених законодавством.

13. Для підтвердження розміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сторона 2 відповідно до пункту 16 Порядку подає до територіального органу ДПС запит на інформацію про суму сплачених стороною 3 податків, зборів (обов’язкових платежів) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

14. Для підтвердження факту працевлаштування за направленням сторони 2 у перший рік з дати отримання фінансової допомоги не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки сторона 3 подає перелік працевлаштованих нею осіб стороні 2.

Сторона 2 після перевірки повідомляє стороні 1 про підтвердження/ непідтвердження факту працевлаштування таких осіб стороною 3.

4. Права та обов’язки Сторін

15. Сторона 1 має право:

за наявності підстав, передбачених пунктом 35 цієї Угоди, ініціювати розгляд на засіданні Комісії питання щодо розірвання Угоди та повернення стороною 3 отриманих коштів фінансової допомоги;

вимагати від сторони 3 повернення фінансової допомоги на підставі рішення комісії.

16. Сторона 1 зобов’язана:

перерахувати на підставі рішення комісії суму фінансової допомоги у безготівковій формі для оплати витрат сторони 3 на закупівлю обладнання та матеріалів;

надавати в межах компетенції стороні 3 необхідну інформацію щодо виконання умов цієї Угоди;

повідомити сторону 2 про факт перерахування стороні 3 фінансової допомоги на наступний день після списання коштів з рахунка;

повідомити за запитом сторони 3 реквізити рахунка, на який повертається фінансова допомога.

17. Сторона 2 має право:

за наявності підстав, передбачених пунктом 35 цієї Угоди, ініціювати розгляд на засіданні комісії питання щодо розірвання цієї Угоди та повернення стороною 3 отриманих коштів фінансової допомоги;

проводити виїзні перевірки стану виконання умов цієї Угоди
стороною 3.

18. Сторона 2 зобов’язана:

приймати та передавати стороні 1 документи, подані стороною 3, необхідні для отримання нею фінансової допомоги та проведення оплати витрат на закупівлю обладнання та матеріалів;

 

 

надавати консультаційну допомогу стороні 3 відповідно до частини першої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” та з питань підготовки щокварталу інформації про стан провадження підприємницької діяльності;

направляти для працевлаштування стороною 3 осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 12 цієї Угоди;

повідомляти сторону 1 про працевлаштованих стороною 3 осіб за направленням сторони 2;

проводити моніторинг сплати стороною 3 податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

здійснювати контроль за виконанням стороною 3 умов цієї Угоди.

19. Сторона 3 має право:

повертати кошти фінансової допомоги в сумі, зменшеній на суму сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

не повертати фінансову допомогу, якщо сума сплачених
стороною 3 за період дії цієї Угоди (за період до дати дострокового повернення фінансової допомоги, в тому числі у разі розірвання цієї Угоди) податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевищує суму наданої фінансової допомоги;

не повертати фінансову допомогу в разі працевлаштування у перший рік з дати отримання фінансової допомоги не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки (за направленням сторони 2); у разі звільнення такого працівника до закінчення строку працевлаштування ? звернутися до сторони 2 з поданням про направлення на працевлаштування іншої особи;

отримувати роз’яснення від сторони 1 і сторони 2 з питань, що належать до їх компетенції;

отримувати від сторони 2 консультаційну допомогу з питань підготовки щоквартальної інформації про стан провадження підприємницької діяльності;

отримати від сторони 2 надану їй стороною 1 інформацію про реквізити рахунка, на який повертається фінансова допомога.

20. Сторона 3 зобов’язана:

щокварталу інформувати у письмовій формі комісію про стан провадження підприємницької діяльності та виконання бізнес-плану;

докладати зусиль для розвитку підприємницької діяльності та недопущення її збитковості;

своєчасно сплачувати передбачені законодавством податки, збори (обов’язкові платежі) і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

повернути у повному обсязі кошти фінансової допомоги на рахунок, реквізити якого отримано нею відповідно до абзацу сьомого пункту 19 цієї Угоди;

надати стороні 2 для передання стороні 1 платіжний документ про повернення коштів фінансової допомоги у повному обсязі (у тому числі в разі дострокового її повернення) з відміткою банку про проведення оплати у п’ятиденний строк із дня внесення коштів на рахунок у відповідному органі Казначейства;

повідомити у п’ятиденний строк сторону 2 про працевлаштування непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей;

повідомити у п’ятиденний строк сторону 2 про факт звільнення осіб із числа членів малозабезпечених сімей, працевлаштованих у перший рік з дати отримання фінансової допомоги.

5. Умови, невиконання або неналежне виконання
яких призводить до розірвання Угоди

21. Угода підлягає розірванню, якщо:

протягом 30 календарних днів з дати укладення цієї Угоди сторона 3 не подала стороні 2 документи, необхідні для проведення оплати витрат на закупівлю обладнання та матеріалів;

сторона 3 не провадить підприємницьку діяльність після отримання нею фінансової допомоги;

сторона 3 має заборгованість із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування понад три місяці.

6. Відповідальність сторін

22. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цією Угодою визначається відповідно до законодавства.

23. У разі невиконання або неналежного виконання стороною 3 умов Угоди сторона 3 на підставі рішення Комісії про повернення коштів фінансової допомоги повинна повернути кошти фінансової допомоги в сумі, зменшеній на суму сплачених нею податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, протягом десяти робочих днів з дати отримання зазначеного рішення комісії.

24. Відповідальність сторони 3 за порушення строків повернення фінансової допомоги визначається згідно із статтею 625 Цивільного кодексу України.

25. Сторони не відповідають за порушення цієї Угоди, яке сталося не з їх вини.

7. Форс-мажорні обставини

26. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) сторони розуміють надзвичайні та невідворотні умови, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених Угодою.

27. Сторони, для яких склалися форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язані не пізніше ніж через десять робочих днів з дати їх настання письмово (цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) поінформувати інші сторони про настання та наслідки таких обставин. Разом із письмовим повідомленням сторони зобов’язані надати іншим сторонам документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчено настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). У разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та усунення їх наслідків сторони повинні діяти аналогічно.

28. У разі неповідомлення/несвоєчасного повідомлення сторонами, для яких склалися форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), інших сторін про їх настання або припинення такі сторони втрачають право посилатися на зазначені обставини як на підставу, що звільняє їх від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цією Угодою.

29. У разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад три місяці сторони мають право в односторонньому порядку розірвати Угоду. При цьому сторони повинні письмово цінним листом з описом вкладення з повідомленням про вручення поінформувати інші сторони про розірвання Угоди. Разом із письмовим повідомленням такі сторони зобов’язані надати іншим сторонам документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчено наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад три місяці. В такому разі Угода вважається розірваною з дня отримання сторонами повідомлення про відмову інших сторін від Угоди або з п’ятого календарного дня з дати направлення сторонами повідомлення про розірвання Угоди залежно від того, яка подія сталася раніше.

8. Вирішення спорів між сторонами

30. Усі спори, пов’язані з умовами Угоди, або такі, що виникають у процесі її виконання, вирішуються шляхом проведення взаємних переговорів між представниками сторін.

31. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку, визначеному законодавством.

9. Строк дії Угоди

32. Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та діє до повернення стороною 3 фінансової допомоги відповідно до розділу 3 цієї Угоди.

33. У випадках, передбачених пунктом 12 цієї  Угоди, комісія приймає рішення про неповернення фінансової допомоги.

34. Зміни в Угоду може бути внесено тільки за домовленістю сторін. Такі зміни оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цієї Угоди.

35. Угоду може бути розірвано стороною 1 в разі невиконання або неналежного виконання стороною 3 своїх зобов’язань відповідно до  
розділу 5 цієї Угоди.

10. Прикінцеві положення

36. Усі правовідносини за цією Угодою або пов’язані з її укладенням, виконанням, внесенням до неї змін, розірванням, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення її умов регулюються Угодою та відповідними нормами законодавства.

37. Сторони є відповідальними за правильність зазначених ними в Угоді реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти інші сторони про їх зміну.

38. Додаткові угоди та додатки до Угоди є її невід’ємними частинами і мають юридичну силу в разі викладення їх у письмовій формі, підписання сторонами та скріплення їх печатками (за наявності).

39. Угоду складено українською мовою у трьох примірниках (по одному для кожної із сторін), які мають однакову юридичну силу.

11. Реквізити та підписи Сторін

Сторона 1

Сторона 2

________________________________

(повне найменування)

________________________________

(місцезнаходження)

________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
керівника або уповноваженої ним особи)

________________________________

Поточний рахунок  _______________

Банківська установа ______________

МФО  __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ  ____________

МП  __ ______ 20 __ р.    __________

                                                                   (підпис)

_______________________________

(повне найменування)

_______________________________

(місцезнаходження)

_______________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
керівника або уповноваженої ним особи)

_____________________________

Поточний рахунок  _______________

Банківська установа ______________

МФО  __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ  ____________

МП  __ ______ 20 __ р.    __________

                                                                   (підпис)

Сторона 3

_________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

_________________________________

(місце проживання)

паспорт громадянина України / документ, що підтверджує право на постійне проживання/перебування в Україні (для іноземця та особи без громадянства): серія (за наявності) __________________________________,

номер ____________________________,

виданий _____ _____________ _____ р.,

_________________________________

(ким видано)

строк дії паспорта ___ _________ ___ р.                        (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків

__________________________________

__ ________ 20 __ р.    _______________

                                                          (підпис)

 

_____________________

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь