Офіційний сайт. Матеївецька сільська рада
e-mail: mateivoth@ukr.net	  тел. (03433) 9-21-97     графік роботи: пн-пт 8:00-17:15

Положення про відділ освіти, молоді і спорту, культури

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням сільського голови об’єднаної територіальної громади

від 20.01.2017р. № 14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молоді і спорту, культури апарату Матеївецької сільської ради ОТГ та її виконавчих органів

 1. Загальні положення
  • освіти, молоді та спорту, культури Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів, діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених повноважень.
  • підзвітний та підконтрольний керівництву сільської ради і виконавчого комітету.
  • у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про культуру», «Про туризм», «Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови ради, цим Положенням і іншими нормативними актами.
  • інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою та погоджуються начальником відділу.
  • немає статусу юридичної особи.

 

 1. Мета Відділу

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору Матеївецької об’єднаної

 

територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Основні завдання, обов’язки, функції та права

 

  • досягнення мети відділ вирішує наступні завдання:
   • реалізацію державної політики та політики Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади в сферах освіти, молоді та спорту, культури.
   • рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.
   • навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти.
   • вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію.
   • контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти. 3.1.6.Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами   фізкультурно-спортивної                   спрямованості   у    вирішенні   завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Матеївецької об’єднаної територіальної громади.
   • конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.
   • заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесл.
   • повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.
   • проекти розпорядчих актів Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчих органів і Матеївецького сільського голови об’єднаної територіальної громади, в т.ч. нормативного характеру.
   • формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на інформаційних ресурсах Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

  • здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:
   • дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України.
   • виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.
   • створення умов для збереження та розвитку культури, сприяння відродженню мистецьких осередків.
   • контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах.
   • контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.
  • до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

3.3.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та закладів освіти. 3.3.2.Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

   • виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Матеївецької ОТГ повної загальної середньої освіти.
   • в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти.
   • організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
   • формування календарних планів спортивних та фізкультурно- оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації .
   • та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.
   • i подає на розгляд ради об’єднаної територіальної громади пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту, культури.
   • в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту, культури в об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
   •          виконання  рішень  ради громади,  виконавчого  комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу. 3.3.11.Аналізує стан освіти, культури та спорту в Матеївецькій об’єднаній

 

територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти.

   • потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Матеївецької ОТГ за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
   • потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади про дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.
   • потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.
   • проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.
   • потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків, спортивних секцій, координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
   • харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
   • пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
   • організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх закладах.
   • роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.
   • розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
   • органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
   • запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, насильства у сім’ї, учнівському колективі.
   • роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних

 

працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів. 3.3.25.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

   • виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
   • замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
   • участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.
   • проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.
   • наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.
   • роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації .
   • та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, культури та спорту.
   • координаційну роботу закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.
   • матеріально-технічному забезпеченню закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.
   • підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.
   • дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
   • пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
   • формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.
   • та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 

  • має право:
   • до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.
   • участь в утворенні і ліквідації закладів та установ освіти всіх форм власності.
   • серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції .
   • раді пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, культури, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Матеївецької об’єднаної територіальної громади.
   • раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.
   • голові пропозиції про необхідність зупинення (скасування) у межах своєї компетенції дії наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.
   • пропозиції голові про укладання в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджування прямих зв’язків з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
   • пропозиції голові про укладання в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджування прямих зв’язків закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
   • організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва.
   • при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів культури, підпорядкованих відділу.
   • під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

 

 1. Структура та організація роботи Відділу

 

  • Відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Матеївецькою сільською радою об’єднаної територіальної громади.

 

  • обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою ОТГ.
  • Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.
  • працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно- дорадчих функцій.
  • відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.
  • період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження сільського голови.
  • Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи та індивідуальних планів роботи.
  • та спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
  • відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.
 1. Відповідальність

 

  • Відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки несе персональну відповідальність за:
   • покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;
   •     прийнятих    ним     рішень    вимогам    чинного законодавства;
   • рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;
   • і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;
   • оформлення проектів сільської ради, розпоряджень сільського голови по питаннях, віднесених до компетенції відділу.
   • заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.

 

   •     неналежне    виконання    конів    України    «Про   місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

«Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

   • відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

 

 1. Фінансування діяльності Відділу
  • фінансується за рахунок коштів бюджету, які виділені на його утримання.
  • фінансування Відділу є:
 • кошти сільського бюджету;
 • інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.
  •   облік  та   складання  фінансової  звітності   Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. Заключні положення

 

  • сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу.
  • і реорганізація Відділу проводиться Матеївецькою сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  • і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь