Офіційний сайт. Матеївецька сільська рада
e-mail: mateivoth@ukr.net	  тел. (03433) 9-21-97     графік роботи: пн-пт 8:00-17:15

Соціально економічний розвиток

УКРАЇНА

МАТЕЇВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Коломийського району Івано-Франківської області

сьоме демократичне скликання

(перша сесія)

(друге пленарне засідання)

РІШЕННЯ

 

Від 17 січня 2017 року                     с.Матеївці                          № 30-І/2017

 

Про програму соціально-

економічного і культурного

розвитку Матеївецької сіль-

ської об’єднаної територіальної

громади  на 2017-2021 роки

 

         Керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити програму соціально-економічного і культурного розвитку.   Матеївецької сільської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки (додається).

      2. Виконкому сільської ради  забезпечити виконання Програми та інформувати про її виконання за підсумками року.

      3. Контроль покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя Маруняка та    
          постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Вікторія Гуменюк).

 

 Сільський голова                                                                        Петро Книшук

 

 

 

 

ПРОГРАМА

cоціально-економічного і культурного розвитку

Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади

на 2017 – 2021 роки

с. Матеївці


                                                                           З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                                     рішенням першої сесії                   

                                                                                    (друге   пленарне засідання)

                                                                                   Матеївецької сільської ради

                                                                         від 17 січня 2017 року

   № 30-І/2017

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного і культурного розвитку Матеївецької сільської ради

об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2021 роки

 

 

Замовники Програми:                                 Матеївецька сільська рада об’єднаної територіальної громади

 

Керівники Програми:

 

Заступник  сільського голови
об’єднаної територіальної громади                                 Василь Маруняк

 

 

Голова постійної комісії з питань

планування, фінансів, бюджету та

соціально-економічного розвитку                                      Вікторія Гуменюк

 

 

 Голова постійної комісії з питань

 освіти, культури, молоді, фізкультури

 і спорту, охорони здоров’я та

 соціального захисту населення                                           Людмила Дмитерко

 


 

Паспорт

програми соціально-економічного і культурного розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади

на 2017 – 2021 роки

 

1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): сільський голова об’єднаної територіальної громади

 

2. Розробники Програми: сільська рада.

 

3. Терміни реалізації Програми: 2017-2021 роки.

 

4. Етапи фінансування Програми: щорічно.

 

5. Обсяги фінансування Програми:


Роки

Обсяги фінансування, тис.грн.

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Місцевий бюджет

інші
джерела

2017-2021

22  251.00

7000.00

15 251.00

в т.ч.

     

2017

4 451.00

1200.00

3 251.00

2018

4 300.00

1300.00

3 000.00

2019

4 400.00

1400.00

3 000.00

2020

4 500.00

1500.00

3 000.00

2021

4 600.00

1600.00

3 000.00

 

 

 

6. Очікувані результати виконання програми:

  Виконання запланованих завдань та основних показників соціально-економічного  і культурного розвитку громади на 2017-2021 роки забезпечить:

1.Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

2.Насичення внутрішнього та зовнішнього ринку виробленою продукцією.

 1. .Збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку громади
 2. .Покращення якості роботи об’єктів інфраструктури.
 3. .Підвищення якості та доступності надання медичної допомоги.

6.Стабілізацію і розвиток мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб кожного населеного пункту та з урахуванням демографічної ситуації.

7. Термін проведення звітності: щорічно.

ВСТУП

       Програма соціально-економічного і культурного розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної                     громади на 2017-2021 роки розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення           програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних             громад».

      Програма соціально-економічного і культурного розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної                      громади на 2017-2021 роки (надалі Програма) розроблена відділом житлово-комунального господарства, соціально-е         кономічного розвитку, інвестицій та земельних відносин на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі         об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-е    кономічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно д      о пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

      Програма розроблена на підставі Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного      і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.        № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання п                 роекту державного бюджету»; вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року № 902 «Про національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» та Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 років умовах глобалізацій них викликів».

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи соціально-економічного і культурного  розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки.

 

 1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ НА 2017-2021 РОКИ

 Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади буде спрямована на вирішення основних завдань – зростання промислового та сільськогосподарського виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залучення та активізація стимулів до зростання рівня оплати праці та збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури. Успішне виконання Програми дозволить продовжити зростання економіки темпами, які забезпечили макроекономічну стабільність у сільській раді, досягти більш високої продуктивності праці, посилити конкурентоспроможність продукції.

1.1 Соціальна сфера

 В соціальній сфері:

- створення умов по підвищенню рівня життя населення;

- забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів;

- збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади;

 - підвищення зайнятості сільського населення.

 

1.2 Соціальна політика

1.2.1. Зайнятість населення та ринок праці. Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності.

Основні проблеми:

- працевлаштування не конкуренто спроможних верств населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів);

- нелегальна зайнятість і нелегальна трудова міграція;

 - низька ефективність залучення інвестицій, які не забезпечують розширення сфери використання праці у сільській місцевості.

Основні цілі:

- збільшення чисельності зайнятого населення;

 - підтримка самостійної зайнятості населення;

- створення нових та легалізація існуючих робочих місць;

- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних.

Критерії досягнення цілей:

- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

- підвищення рівня взаємодії з центрами зайнятості та роботодавцями, що провадять свою діяльність на території сільської ради.

1.2.2. Соціальне забезпечення.

Протягом 2016 року вирішувалися питання щодо поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян територіальним центром соціального захисту населення .

 Протягом 2016 року пільговим категоріям призначено адресну грошову допомогу на тверде паливо та оформлено документи на призначення субсидій на опалення використання пільг як в натуральному вигляді та і в наданні пільги готівкою.

Основні проблеми:

- недостатній рівень адресності при наданні пільг окремим категоріям населення;

 - наявність пільг і гарантій, що надаються за професійною ознакою без урахування рівня доходів;

- недосконала законодавча база для регулювання соціально-трудових відносин;

- недостатній захист прав найманих працівників у недержавному секторі економіки.

Основні цілі:

- підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим вразливим верствам населення;

- сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення.

Критерії досягнення цілей:

 - вчасне виявлення соціально незахищених категорій громадян та проведення роз’яснювальної роботи щодо оформлення Державних соціальних допомог відповідно до чинного законодавства;

 - постійне підвищення рівня обслуговування незахищених верств населення, що обліковуються в сільській раді.

1.3.  Охорона здоров’я населення

1.3.1. На території Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади знаходяться:

- дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Залуччя, Перерив;

- сім фельдшерсько-акушерських пункти (села Семаківці, Замулинці, Дебеславці, Ганнів, Кропивище, Пилипи, Матеївці).

          З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

         - розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансерізації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців ;

         - сприяння укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням.

1.3.2. Критерії досягнення цілей:

-  збереження лікувально-профілактичних закладів Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади,сприяння матеріальному забезпеченню цих закладів:

 - вирішення питання кадрового забезпечення;

- стимулювати залученню коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази місцевої амбулаторії.


1.4.Освіта

1.4.1. Освітня галузь громади представлена:  9 загальноосвітніх заклади, з них 2 навчально-виховних комплекси, 2 ЗОШ І-ІІ ступенів, 3 ЗОШ І ступенів, 2 дошкільних заклади.

 В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл передового педагогічного досвіду. Педагогічні колективи шкіл забезпечують здоровий відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у походах, екскурсіях по рідному краю.

 В школах і дошкільному навчальному закладі проведено поточні ремонти. Проведено  заходи, щодо забезпечення відповідного теплового режиму класних кімнат в опалювальний період.

Основні проблеми:

- недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

- недостатність коштів на фінансування безоплатного харчування дітей- учнів 1-4 класів.

Основні цілі:

 - впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес державного стандарту початкової освіти;

- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяння забезпеченості шкіл сільської ради педагогічними працівниками відповідної фахової підготовки;

 - задоволення потреби громади у дошкільних закладах;

- організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу;

- духовні орієнтири позашкільної освіти.

 

1.5. Культура

Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць, воїнських поховань.

 В бюджеті 2017-2021 років передбачити кошти для покращення матеріально - технічної бази, придбання інвентаря, проведення ремонту, опалення.

Основні проблеми:

- збільшення рівня фінансування галузі;

- забезпечення повноцінного функціонування закладів культури.

Основні цілі:

Виходячи з необхідності збільшення духовно-інтелектуального потенціалу у 2017-2021 рокух передбачається забезпечити:

- збереження історико-культурної спадщини;

- повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі;

- покращення матеріально-технічної бази;

- виділення коштів на проведення ремонтів будинків культури.

Всіляко спряти збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян села.


 

 

1.6. Фізичне виховання і спорт

На території громади функціонують футбольне поле, спортивні майданчики, спортивні зали. Цей спортивний потенціал необхідно використовувати під час проведення змагань Дню села, Дню молоді та ін.

 Основні проблеми:

- обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.

           Основні цілі:

 - забезпечення належних умов для розвитку спорту на селі;

- підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного поля, спортивного залу, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;

- забезпечення будівництва та оснащення спортивних споруд;

- збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі за місцем проживання;

- збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях;

 Молодіжна політика реалізовує державну політику стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок на своїй території, залучення молоді до участі у громадському житті, впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основні проблеми:

- недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази для позашкільної роботи та гуртків;

- забезпечення працевлаштування на селі молоді.

Основні цілі:

- розвиток та підтримка молодіжного підприємства, забезпечення прав та гарантій молоді на ринку праці;

- всебічна підтримка обдарованих дітей та молоді;

- активізація роботи щодо впровадження нових форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1.7. Торгівля та побутові послуги населенню

Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах на території об’єднаної громади. Політика у сфері внутрішньої торгівлі спрямована на забезпечення стабілізації споживчого ринку для задоволення соціальних потреб населення, підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування товарів. Потреба населення в основних продовольчих та господарських групах товару забезпечується в достатній мірі за прийнятними цінами.

Основні проблеми:

- відсутність побутових послуг на території об’єднаної громади.

Основні цілі:

 - пошук шляхів вирішення питання забезпечення населення необхідними видами побутових послуг.

 Критерії досягнення цілей:

- співпраця з власниками об’єктів торгівлі.


1.8. Технічна та інноваційна діяльність

           У 2017-2021 роках для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити:

      - реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості;

      -  впровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго та ресурсозберігаючих технологій.

1.9. Фінансові ресурси

1.9.1. Податково-бюджетна діяльність:

      Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2017-2021 роках визначено: 

      -забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними        
       договорами оренди землі;

- удосконалення управління приватними майновими паями селян, шляхом передачі їх в оренду та концесію, корпоратизації, акціонування чи продажу через аукціони;

- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;

- забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;

- забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери села за спожиті енергоресурси;

- посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

1.10. Регіональний розвиток

            З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності об'єднаних територіальних громад, що сприятиме поступовому усуненню галузевих і територіальних диспропорцій у розвитку продуктивних сил і забезпеченню прискореного зростання відносно відсталих в економічному та соціальному розвитку сіл громади, у 2017-2021  роках буде забезпечено:

- підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм що до розвитку села – проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості й необхідності реалізації на даному етапі розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади;

- реалізацію заходів регіональної програми розвитку місцевого самоврядування щодо проведення капітальних ремонтів приміщень комунальної власності;

- реалізацію заходів Державної стратегії регіонального розвитку, у тому числі:

- забезпечення систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;

- організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників соціальних служб у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування ;

- забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення села.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МАТЕЇВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Показники соціально-економічного і культурного розвитку  Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів.

Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2017-2021 роках (Додаток 1).

       Програма соціально-економічного і культурного розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної                     громади на 2017-2021 роки розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення           програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних             громад».

      Програма соціально-економічного і культурного розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної                      громади на 2017-2021 роки (надалі Програма) розроблена відділом житлово-комунального господарства, соціально-е         кономічного розвитку, інвестицій та земельних відносин на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі         об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-е    кономічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно д      о пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

      Програма розроблена на підставі Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного      і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.        № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання п                 роекту державного бюджету»; вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року № 902 «Про національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» та Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 років умовах глобалізацій них викликів».

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи соціально-економічного і культурного  розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки.

 

 1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ НА 2017-2021 РОКИ

 Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади буде спрямована на вирішення основних завдань – зростання промислового та сільськогосподарського виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залучення та активізація стимулів до зростання рівня оплати праці та збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури. Успішне виконання Програми дозволить продовжити зростання економіки темпами, які забезпечили макроекономічну стабільність у сільській раді, досягти більш високої продуктивності праці, посилити конкурентоспроможність продукції.

1.1 Соціальна сфера

 В соціальній сфері:

- створення умов по підвищенню рівня життя населення;

- забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів;

- збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади;

 - підвищення зайнятості сільського населення.

 

1.2 Соціальна політика

1.2.1. Зайнятість населення та ринок праці. Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності.

Основні проблеми:

- працевлаштування не конкуренто спроможних верств населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів);

- нелегальна зайнятість і нелегальна трудова міграція;

 - низька ефективність залучення інвестицій, які не забезпечують розширення сфери використання праці у сільській місцевості.

Основні цілі:

- збільшення чисельності зайнятого населення;

 - підтримка самостійної зайнятості населення;

- створення нових та легалізація існуючих робочих місць;

- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних.

Критерії досягнення цілей:

- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

- підвищення рівня взаємодії з центрами зайнятості та роботодавцями, що провадять свою діяльність на території сільської ради.

1.2.2. Соціальне забезпечення.

Протягом 2016 року вирішувалися питання щодо поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян територіальним центром соціального захисту населення .

 Протягом 2016 року пільговим категоріям призначено адресну грошову допомогу на тверде паливо та оформлено документи на призначення субсидій на опалення використання пільг як в натуральному вигляді та і в наданні пільги готівкою.

Основні проблеми:

- недостатній рівень адресності при наданні пільг окремим категоріям населення;

 - наявність пільг і гарантій, що надаються за професійною ознакою без урахування рівня доходів;

- недосконала законодавча база для регулювання соціально-трудових відносин;

- недостатній захист прав найманих працівників у недержавному секторі економіки.

Основні цілі:

- підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим вразливим верствам населення;

- сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення.

Критерії досягнення цілей:

 - вчасне виявлення соціально незахищених категорій громадян та проведення роз’яснювальної роботи щодо оформлення Державних соціальних допомог відповідно до чинного законодавства;

 - постійне підвищення рівня обслуговування незахищених верств населення, що обліковуються в сільській раді.

1.3.  Охорона здоров’я населення

1.3.1. На території Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади знаходяться:

- дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Залуччя, Перерив;

- сім фельдшерсько-акушерських пункти (села Семаківці, Замулинці, Дебеславці, Ганнів, Кропивище, Пилипи, Матеївці).

          З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

         - розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансерізації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців ;

         - сприяння укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням.

1.3.2. Критерії досягнення цілей:

-  збереження лікувально-профілактичних закладів Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади,сприяння матеріальному забезпеченню цих закладів:

 - вирішення питання кадрового забезпечення;

- стимулювати залученню коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази місцевої амбулаторії.


1.4.Освіта

1.4.1. Освітня галузь громади представлена:  9 загальноосвітніх заклади, з них 2 навчально-виховних комплекси, 2 ЗОШ І-ІІ ступенів, 3 ЗОШ І ступенів, 2 дошкільних заклади.

 В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл передового педагогічного досвіду. Педагогічні колективи шкіл забезпечують здоровий відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у походах, екскурсіях по рідному краю.

 В школах і дошкільному навчальному закладі проведено поточні ремонти. Проведено  заходи, щодо забезпечення відповідного теплового режиму класних кімнат в опалювальний період.

Основні проблеми:

- недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

- недостатність коштів на фінансування безоплатного харчування дітей- учнів 1-4 класів.

Основні цілі:

 - впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес державного стандарту початкової освіти;

- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяння забезпеченості шкіл сільської ради педагогічними працівниками відповідної фахової підготовки;

 - задоволення потреби громади у дошкільних закладах;

- організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу;

- духовні орієнтири позашкільної освіти.

 

1.5. Культура

Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць, воїнських поховань.

 В бюджеті 2017-2021 років передбачити кошти для покращення матеріально - технічної бази, придбання інвентаря, проведення ремонту, опалення.

Основні проблеми:

- збільшення рівня фінансування галузі;

- забезпечення повноцінного функціонування закладів культури.

Основні цілі:

Виходячи з необхідності збільшення духовно-інтелектуального потенціалу у 2017-2021 рокух передбачається забезпечити:

- збереження історико-культурної спадщини;

- повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі;

- покращення матеріально-технічної бази;

- виділення коштів на проведення ремонтів будинків культури.

Всіляко спряти збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян села.


 

 

1.6. Фізичне виховання і спорт

На території громади функціонують футбольне поле, спортивні майданчики, спортивні зали. Цей спортивний потенціал необхідно використовувати під час проведення змагань Дню села, Дню молоді та ін.

 Основні проблеми:

- обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.

           Основні цілі:

 - забезпечення належних умов для розвитку спорту на селі;

- підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного поля, спортивного залу, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;

- забезпечення будівництва та оснащення спортивних споруд;

- збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі за місцем проживання;

- збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях;

 Молодіжна політика реалізовує державну політику стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок на своїй території, залучення молоді до участі у громадському житті, впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основні проблеми:

- недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази для позашкільної роботи та гуртків;

- забезпечення працевлаштування на селі молоді.

Основні цілі:

- розвиток та підтримка молодіжного підприємства, забезпечення прав та гарантій молоді на ринку праці;

- всебічна підтримка обдарованих дітей та молоді;

- активізація роботи щодо впровадження нових форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1.7. Торгівля та побутові послуги населенню

Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах на території об’єднаної громади. Політика у сфері внутрішньої торгівлі спрямована на забезпечення стабілізації споживчого ринку для задоволення соціальних потреб населення, підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування товарів. Потреба населення в основних продовольчих та господарських групах товару забезпечується в достатній мірі за прийнятними цінами.

Основні проблеми:

- відсутність побутових послуг на території об’єднаної громади.

Основні цілі:

 - пошук шляхів вирішення питання забезпечення населення необхідними видами побутових послуг.

 Критерії досягнення цілей:

- співпраця з власниками об’єктів торгівлі.


1.8. Технічна та інноваційна діяльність

           У 2017-2021 роках для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити:

      - реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості;

      -  впровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго та ресурсозберігаючих технологій.

1.9. Фінансові ресурси

1.9.1. Податково-бюджетна діяльність:

      Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2017-2021 роках визначено: 

      -забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними        
       договорами оренди землі;

- удосконалення управління приватними майновими паями селян, шляхом передачі їх в оренду та концесію, корпоратизації, акціонування чи продажу через аукціони;

- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;

- забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;

- забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери села за спожиті енергоресурси;

- посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

1.10. Регіональний розвиток

            З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності об'єднаних територіальних громад, що сприятиме поступовому усуненню галузевих і територіальних диспропорцій у розвитку продуктивних сил і забезпеченню прискореного зростання відносно відсталих в економічному та соціальному розвитку сіл громади, у 2017-2021  роках буде забезпечено:

- підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм що до розвитку села – проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості й необхідності реалізації на даному етапі розвитку Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади;

- реалізацію заходів регіональної програми розвитку місцевого самоврядування щодо проведення капітальних ремонтів приміщень комунальної власності;

- реалізацію заходів Державної стратегії регіонального розвитку, у тому числі:

- забезпечення систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;

- організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників соціальних служб у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування ;

- забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення села.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МАТЕЇВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Показники соціально-економічного і культурного розвитку  Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів.

Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2017-2021 роках (Додаток 1).

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь